Naši partneři:

 • Jak vybrat správný hasicí přístroj

  Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb č.23/2008 Sb, určuje minimální výkon hasicích přístrojů nutných k ochraně objektů před požárem.

  Pokud si pořídíte výkonnější přístroj nebo větší množství hasiva, než nařizuje zákon, získáte vyšší bezpečnost. Při výběru hasicích přístrojů je také nutné přihlížet

  k Třídám požárů. Přečtěte si více o tom jak správně vybrat hasicí přístroj.

  Hasicí přístroj do rodinného domu

  Rodinné domky musí být dle vyhlášky č 23/2008 Sb, vybaveny alespoň jedním hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 34A.

  Pro laickou představu číslo 34 znamená, že hasicí přístroj dokázal během zkoušek ve zkušebně uhasit hranici z dřevěných hranolků o délce 3,4 m šířce 0,5 m a výšce 0,56 m. Čím je toto číslo větší, tím je hasicí přístroj účinnější -uhasí větší hranici. Třída požáru A znamená, že se jedná o pevné látky jako je dřevo, textil, papír

  či plasty.

  Nejžádanější hasicí přístroj pro rodinné domky je práškový přístroj s náplní 6 kg o hasicích schopnostech 34A, 233B, C.

  Pro představu, hasicí schopnost 233B znamená uhasit v kruhové vaně celkem 233 litrů směsi hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti, což je o řád více než je požadováno vyhláškou.

  Další variantou je kombinace rozmístění několika hasicích přístrojů méně výkonných, u nichž součet hasicí schopnosti dosáhne alespoň 34A.

 • Hasicí přístroj do garáže

   

  Stavby garáží musí být vybaveny hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 183B

  B znamená třídu požárů hořlavých kapalin - např. benzin, alkohol, olej, barvy či asfalt.

  Zde stačí pořídit si běžný hasicí přístroj o hasicích schopnostech 21A,183B,C anebo stejný jako do domu..

  Druhá varianta je pořízení pěnového přístroje – s náplní 9 litrů hasicí směsi v nerezové nádobě o hasicí schopnosti 13A,183B. Zde je vyvážena vyšší pořizovací cena snadnějším úklidem následků požáru.

  Hasicí přístroje v bytovém domě

  Bytový dům - V bytě hasicí přístroj mít nemusíte, ale v bytovém domě schváleném po 1. červenci 2008 musí být instalovány na chodbách, ve sklepě,

  u hlavní rozvodné skříně, ve strojovně výtahu a v garážích.

   

  • hlavní domovní rozvaděč musí být vybaven práškovým hasicím přístrojem o schopnosti 21A
  • ve strojovně výtahů je předepsán přístroj CO2 se schopností 55B (CO2 nepoškodí drahé elektrické zařízení)
  • na chodbách se nejčastěji instalují hasicí přístroje:
  • práškový hasicí přístroj 21A
  • pěnové
  • na vodní bázi o hasicí schopnosti 13A
  • do garáží je povinný typ pěnový nebo práškový třídy 183B, a to jeden na prvních 10 stání a pak další na každých 20 parkovacíh míst

   

 • Hasičák do kiosku

  Prodejní stánek musí být vybaven aspoň jedním hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 13A, což jsou hasicí přístroje pěnové, nebo vodní. Výhodnější je však univerzálnější varianta, práškový hasicí přístroj 21A.

 • Sklepní prostory

  Nejvhodnějším hasicím přístrojem pro tyto prostory, vzhledem k podmínkám, je práškový přístroj s náplní 6 kg.

  Hasící přístroj na chalupu

  Chata - při výběru hasicího přístroje se lze řídit pravidly, které jsme definovali v odstavci Rodinné domy (nejčastěji 6kg práškový)

 • Hasící přístroj do dílny

  Autodílna, domácí dílna v těchto prostorách je nejvhodnější - použít práškový hasicí přístroj s náplní 6 kg. Tyto hasicí přístroje uhasí jak zařízení pod elektrickým proudem, tak hořlavé kapaliny (benzín, ředidla a barvy).

 • Hasicí přístroje do citlivých provozů

  Autodílna, domácí dílna v těchto prostorách je nejvhodnější - použít práškový hasicí přístroj s náplní 6 kg. Tyto hasicí přístroje uhasí jak zařízení pod elektrickým proudem, tak hořlavé kapaliny (benzín, ředidla a barvy).

 • Hasicí přístroj do auta

  Auta - přesto, že zatím není povinnost mít ve výbavě osobního auta hasicí přístroj, je vhodné vzhledem k častým požárům, si hasicí přístroj opatřit a mít možnost začínající požár v zárodku uhasit. Nejvhodnějším druhem je práškový hasicí přístroj s náplní 1kg nebo 2kg,     (je vhodnější mít k dispozici, při řešení stresové situace požáru, raději větší množství hasiva). Používá se pro hašení pevných, kapalných i plynných hořlavých látek. Jejich hlavní předností je mrazuvzdornost.

  Další levnější variantou jsou tzv. hasicí spreje, které mají některé nevýhody. Spreje nepatří do kategorie hasicích přístrojů a nemají tudíž srovnatelně definované hasební účinky. Spreje nebývají mrazuvzdorné, mají menší množství hasiva a též nižší hasební schopnost.

 • Hasicí přístroje do karavanů

  Obytné přívěsy vzhledem k vybavení, které se nachází v přívěsu a hrozících požárech přívěsů, je nejvhodnější vybavit obytný přívěs hasicím přístrojem práškovým.

  POZOR! Hasicí přístroje vodní a pěnové se nesmí použít na hašení elektrického zařízení pod napětím.

 • Umístění hasicího přístroje

  Hasicí přístroj je nutné umístit na takovém místě, které umožňuje rychlé a snadné uvedení do činnosti. Umisťují se na viditelném, snadno přístupném místě

  a nejlépe v blízkosti předpokládaného vzniku požáru (například v dílně, kotelně, kuchyni a garáži apod.). Přenosné hasicí přístroje se nejčastěji umísťují na svislé zdi pomocí věšáků. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Jsou-li hasicí přístroje položené na podlaze musí být zajištěny proti pádu vhodným způsobem.

 • Jak hasicí přístroj používat

  Obsluha hasicího přístroje je jednoduchá a jednotlivé kroky jsou znázorněny pomocí obrázků, piktogramů a jednoduchých příkazů (1. vytáhni zajišťovací kolík,

  2. Vezmi do ruky hadici, 3. Nasměruj hadici na požár a stlač páku ventilu) přímo na štítku hasicího přístroje . Na štítku přístroje se také dočtete všechny důležité údaje spojené s provozem hasicího přístroje. Při hašení směřujte proud hasiva do ohniska požáru na hořící předměty. Dodržujte dostatečný odstup od požáru a dávejte pozor, abyste tlakem hasiva nepřenesli plameny na nežádoucí místa. Je vhodné hasit přerušovaně, abyste mohli sledovat účinnost hašení, dále je nutné kontrolovat zda nedošlo k opětovnému vzplanutí požáru.

 • Kontroly hasicích přístrojů

  Provozuschopnost a kontrolní činnost se řídí Vyhláškou o požární ochraně č 246/2001 Sb v platném znění, která v §9 řeší problematiku hasicích přístrojů. Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací

  Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok a po každém jeho použití, pokud průvodní dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůtu kratší.

 

Použitelnost na třídu požárů:

 

Třída požáru A:

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je

doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, plasty apod.

 

 

 

Třída požáru B:

Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy,

alkohol,vosk apod.

 

 

 

Třída požáru C:

Požáry plynů, jako např. metan, propan, acetylén, vodík.

 

 

 

 

Třída požáru D:

Požáry hořlavých kovů, jako např. hliník, hořčík, draslík, sodík.

 

 

 

 

 

Třída požáru F:

Požáry jedlých olejů a tuků – rostlinné nebo živočišné tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních.